36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ503 (E1_ECO)
14:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:35
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E1_ECO)
18:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (E1_ECO)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A1_ECO)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A1_ECO)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ527 (A1_ECO)
21:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ531 (A1_ECO)
21:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (ECONOMYSAVER)
05:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (ECONOMYSAVER)
14:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:45
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VU
VU635 (BREGOW)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A1_DLX)
14:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:35
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A1_DLX)
18:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (A1_DLX)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A1_DLX)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A1_DLX)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ527 (A1_DLX)
21:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:50
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ531 (A1_DLX)
21:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Deluxe)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Deluxe)
10:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:45
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Deluxe)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VU
VU635 (NFLEOW)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A1_DLX)
14:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
18:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ527 (Y_SBoss)
21:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ531 (Y_SBoss)
21:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (BUSINESSSMART)
05:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (BUSINESSSMART)
14:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm