74 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ505 (E_Eco)
20:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:35
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Eco)
15:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (ECONOMYSAVER)
20:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (ECONOMYSAVER)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (E1_Eco)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (E1_Eco)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (E1_Eco)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ513 (E1_Eco)
15:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:45
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (E1_Eco)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (E1_Eco)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (A-Siêu tiết kiệm)
12:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (A-Siêu tiết kiệm)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (A-Siêu tiết kiệm)
14:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (G-Siêu tiết kiệm)
20:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (ECONOMYSAVER)
14:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (ECONOMYSAVER)
09:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (T-P/thông tiết kiệm)
07:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:55
DAD
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:35
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (E-Siêu tiết kiệm)
20:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:40
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (A_Deluxe)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (A_Deluxe)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Deluxe)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ513 (A_Deluxe)
15:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:45
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A_Deluxe)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A_Deluxe)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Deluxe)
20:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Deluxe)
15:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A_Deluxe)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (K-P/thông tiết kiệm)
14:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:35
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (K-P/thông tiết kiệm)
20:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:40
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:55
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (K-P/thông tiết kiệm)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:55
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:35
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:40
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Y_SBoss)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Y_SBoss)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ513 (Y_SBoss)
15:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
20:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (BUSINESSSMART)
09:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (BUSINESSSMART)
20:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (BUSINESSSMART)
14:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (BUSINESSSMART)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (I-Phổ thông)
07:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:55
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (I-Phổ thông)
12:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (I-Phổ thông)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (I-Phổ thông)
14:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:35
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (I-Phổ thông)
20:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:35
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:40
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm