38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/07/2021 (21/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
thứ năm, 29/07
thứ sáu, 30/07
thứ bảy, 31/07
chủ nhật, 01/08
thứ hai, 02/08
VJ
VJ503 (E1_ECO)
14:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:35
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E1_ECO)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (E1_ECO)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ547 (E1_ECO)
13:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:35
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A1_ECO)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A1_ECO)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ541 (A1_ECO)
05:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Eco)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (W1_ECO)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (W_Eco)
10:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:45
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VU
VU635 (CREGOW)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
350.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (ECONOMYSAVER)
05:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (ECONOMYSAVER)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (ECONOMYSAVER)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A1_DLX)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A1_DLX)
14:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:35
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A1_DLX)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A1_DLX)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A1_DLX)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ541 (A1_DLX)
05:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ547 (A1_DLX)
13:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:35
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Deluxe)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (W1_DLX)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (W_Deluxe)
10:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:45
DAD
809.000 ₫
+10 điểm
VU
VU635 (NFLEOW)
12:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
14:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
07:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
20:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ541 (Y_SBoss)
05:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ547 (Y_SBoss)
13:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (BUSINESSSMART)
05:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (BUSINESSSMART)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (BUSINESSSMART)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm