80 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
QH
QH101 (ECONOMYSAVERMAX)
09:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:45
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (E_Eco)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (E_Eco)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (E_Eco)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (E_Eco)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E_Eco)
20:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Eco)
15:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (E1_Eco)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ513 (E1_Eco)
16:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (A-Siêu tiết kiệm)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (A-Siêu tiết kiệm)
14:05
HAN
1h30p
Bay thẳng
15:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (A-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (ECONOMYSAVER)
19:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:15
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (ECONOMYSAVER)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (ECONOMYSAVER)
18:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7165 (A-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (P-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (P-Siêu tiết kiệm)
12:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (E-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:55
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (E-Siêu tiết kiệm)
12:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:15
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (E-Siêu tiết kiệm)
14:05
HAN
1h30p
Bay thẳng
15:35
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7165 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A_Deluxe)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (A_Deluxe)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (A_Deluxe)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Deluxe)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A_Deluxe)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ513 (A_Deluxe)
16:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Deluxe)
20:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Deluxe)
15:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A_Deluxe)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (L-P/thông tiết kiệm)
21:40
HAN
1h25p
Bay thẳng
23:05
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (K-P/thông tiết kiệm)
21:40
HAN
1h25p
Bay thẳng
23:05
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7165 (K-P/thông tiết kiệm)
14:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (K-P/thông tiết kiệm)
07:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:55
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (K-P/thông tiết kiệm)
12:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:15
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (K-P/thông tiết kiệm)
14:05
HAN
1h30p
Bay thẳng
15:35
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:55
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:15
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
HAN
1h30p
Bay thẳng
15:35
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:40
HAN
1h25p
Bay thẳng
23:05
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7165 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (BUSINESSSMART)
19:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (BUSINESSSMART)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (BUSINESSSMART)
09:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (BUSINESSSMART)
18:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Y_SBoss)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Y_SBoss)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ513 (Y_SBoss)
16:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
20:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (I-Phổ thông)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:55
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:15
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7165 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (C-Th/gia linh hoạt)
21:40
HAN
1h25p
Bay thẳng
23:05
DAD
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:15
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
HAN
1h30p
Bay thẳng
15:35
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7165 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm