42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ401 (A_Promo)
14:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:20
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (A_Promo)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:20
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Z_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Plus)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
11:00
DLI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (M_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
1.489.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:45
DLI
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:05
DLI
1.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (M_Deluxe)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Q_Eco)
16:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:15
DLI
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Q_Deluxe)
16:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:15
DLI
2.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:45
DLI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:05
DLI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (S-P/thông linh hoạt)
09:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
11:00
DLI
2.609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
2.635.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
16:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:15
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
14:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:20
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (I-Phổ thông)
11:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:45
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (I-Phổ thông)
11:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (I-Phổ thông)
09:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
11:00
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Business)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:45
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:05
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
11:00
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Business)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
4.040.000 ₫
+10 điểm