20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ567 (A_Promo)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (U_Eco)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1543 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (L_Eco)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1543 (S-P/thông linh hoạt)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (V_SBoss)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1543 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1543 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm