24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 27/11/2020 (13/10 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
VN
VN1549 (G-Siêu tiết kiệm)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7541 (P-Siêu tiết kiệm)
06:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
07:40
HUI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7541 (E-Siêu tiết kiệm)
06:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
07:40
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (J_Eco)
14:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
15:45
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (H_Eco)
11:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
12:20
HUI
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (J_Deluxe)
14:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
15:45
HUI
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7541 (K-P/thông tiết kiệm)
06:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
07:40
HUI
1.119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (H_Deluxe)
11:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
12:20
HUI
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (H-P/thông tiết kiệm)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (S-P/thông linh hoạt)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7541 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
07:40
HUI
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
11:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
12:20
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
14:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
15:45
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7541 (I-Phổ thông)
06:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
07:40
HUI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7541 (C-Th/gia linh hoạt)
06:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
07:40
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm