34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Hà Nội
Seoul
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ960 (M_Eco)
01:40
HAN
6h15p
Bay thẳng
07:55
ICN
3.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ962 (M_Eco)
23:15
HAN
17h45p
Bay thẳng
05:30
ICN
3.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.807.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.807.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
15h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
14h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
13h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HAN
19h45p
1 điểm dừng
04:30
ICN
7.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HAN
16h55p
1 điểm dừng
04:30
ICN
7.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
16h30p
1 điểm dừng
04:30
ICN
7.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
15h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
8.089.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
14h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
8.089.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
13h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
8.089.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
8.089.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
8.089.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ960 (V_SBoss)
01:40
HAN
6h15p
Bay thẳng
07:55
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ962 (V_SBoss)
23:15
HAN
17h45p
Bay thẳng
05:30
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
9.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
9.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HAN
19h45p
1 điểm dừng
04:30
ICN
10.257.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HAN
16h55p
1 điểm dừng
04:30
ICN
10.257.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
16h30p
1 điểm dừng
04:30
ICN
10.257.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
15h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
15.385.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
14h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
15.385.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
13h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
15.385.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
15.385.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
15.385.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HAN
19h45p
1 điểm dừng
04:30
ICN
21.632.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (J-Th/gia linh hoạt)
11:35
HAN
16h55p
1 điểm dừng
04:30
ICN
21.632.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
16h30p
1 điểm dừng
04:30
ICN
21.632.000 ₫
+10 điểm