29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Hà Nội
Cao Hùng
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ946 (I_Eco)
14:45
HAN
3h25p
Bay thẳng
18:10
KHH
1.310.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 586 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
HAN
3h25p
Bay thẳng
22:00
KHH
3.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
14h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
13h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
12h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
HAN
11h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
HAN
18h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (L-P/thông tiết kiệm)
19:30
HAN
18h20p
1 điểm dừng
13:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
HAN
17h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 285 (L-P/thông tiết kiệm)
21:00
HAN
16h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
4.835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
14h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
13h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
12h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
11h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
18h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
HAN
18h20p
1 điểm dừng
13:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
17h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 285 (B-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HAN
16h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
5.347.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 586 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
HAN
3h25p
Bay thẳng
22:00
KHH
5.579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ946 (V_SBoss)
14:45
HAN
3h25p
Bay thẳng
18:10
KHH
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
14h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
13h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
12h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
11h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
18h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
HAN
18h20p
1 điểm dừng
13:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
17h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 285 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
HAN
16h50p
1 điểm dừng
13:50
KHH
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 586 (J-Th/gia linh hoạt)
18:35
HAN
3h25p
Bay thẳng
22:00
KHH
11.855.000 ₫
+10 điểm