22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 12/09/2020 (25/7 âm lịch)
Hà Nội
Narita
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
VJ
VJ932 (B_Eco)
00:30
HAN
7h30p
Bay thẳng
08:00
NRT
1.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 310 (U-Siêu tiết kiệm)
00:20
HAN
7h15p
Bay thẳng
07:35
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 310 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:20
HAN
7h15p
Bay thẳng
07:35
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ932 (B_Eco)
00:30
HAN
7h30p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
HAN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
17h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 259 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
15h00p
1 điểm dừng
08:00
NRT
13.597.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
18h00p
1 điểm dừng
14:00
NRT
13.597.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4923 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
HAN
22h15p
1 điểm dừng
14:00
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4925 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HAN
21h50p
1 điểm dừng
14:00
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4927 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
HAN
13h40p
1 điểm dừng
08:00
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 310 (I-Phổ thông)
00:20
HAN
7h15p
Bay thẳng
07:35
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 310 (C-Th/gia linh hoạt)
00:20
HAN
7h15p
Bay thẳng
07:35
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 310 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:20
HAN
7h15p
Bay thẳng
07:35
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
HAN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
17h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 259 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
15h00p
1 điểm dừng
08:00
NRT
32.089.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
18h00p
1 điểm dừng
14:00
NRT
32.089.600 ₫
+10 điểm