26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Hà Nội
Narita
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ932 (I_Eco)
00:30
HAN
7h30p
Bay thẳng
08:00
NRT
1.550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4923 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
HAN
22h10p
1 điểm dừng
14:00
NRT
8.776.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 4925 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
HAN
21h50p
1 điểm dừng
14:00
NRT
8.776.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 4927 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
HAN
19h40p
1 điểm dừng
14:00
NRT
8.776.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
HAN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HAN
17h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ932 (I_Eco)
00:30
HAN
7h30p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
HAN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
17h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 259 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
15h00p
1 điểm dừng
08:00
NRT
13.229.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4923 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HAN
22h10p
1 điểm dừng
14:00
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4925 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HAN
21h50p
1 điểm dừng
14:00
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4927 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
HAN
19h40p
1 điểm dừng
14:00
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 253 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
23h05p
1 điểm dừng
15:05
NRT
14.149.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 257 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
HAN
22h35p
1 điểm dừng
15:05
NRT
14.149.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
HAN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
17h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 259 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
15h00p
1 điểm dừng
08:00
NRT
31.353.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 253 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
23h05p
1 điểm dừng
15:05
NRT
32.273.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 257 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
HAN
22h35p
1 điểm dừng
15:05
NRT
32.273.600 ₫
+10 điểm