77 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 16/06/2021 (7/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
VJ
VJ459 (E1_ECO)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:10
PQC
26.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (E1_ECO)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (E1_ECO)
10:45
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:50
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ445 (E1_ECO)
16:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (E_Eco)
17:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ497 (E_Eco)
15:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:15
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1463 (E_Eco)
16:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
18:05
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (A-Siêu tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (A-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (A-Siêu tiết kiệm)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (A-Siêu tiết kiệm)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (A-Siêu tiết kiệm)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7295 (A-Siêu tiết kiệm)
18:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:55
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (A-Siêu tiết kiệm)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (Z_Eco)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Z_Eco)
05:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
07:45
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:10
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (E-Siêu tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (E-Siêu tiết kiệm)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (E-Siêu tiết kiệm)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7295 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:55
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1461 (W_Eco)
11:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:45
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (A1_DLX)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (A1_DLX)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (A1_DLX)
10:45
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:50
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ445 (A1_DLX)
16:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (A_Deluxe)
17:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ497 (A_Deluxe)
15:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1463 (A_Deluxe)
16:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
18:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (Z_Deluxe)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Z_Deluxe)
05:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
07:45
PQC
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1461 (W_Deluxe)
11:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:45
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:10
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (K-P/thông tiết kiệm)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (K-P/thông tiết kiệm)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7295 (K-P/thông tiết kiệm)
18:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:55
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:10
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7295 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:55
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (V_SBoss)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (V_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (V_SBoss)
10:45
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:50
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ445 (V_SBoss)
16:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (V_SBoss)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (V_SBoss)
17:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ497 (V_SBoss)
15:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:15
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1463 (V_SBoss)
16:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
18:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (V_SBoss)
05:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
07:45
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1461 (V_SBoss)
11:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:45
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (I-Phổ thông)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (I-Phổ thông)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (I-Phổ thông)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (I-Phổ thông)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7295 (I-Phổ thông)
18:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:55
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (I-Phổ thông)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:10
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7295 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:55
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm