81 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/06/2021 (16/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
VJ
VJ453 (E1_ECO)
10:45
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:50
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (E1_ECO)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (E1_ECO)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (E1_ECO)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (E1_ECO)
05:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
07:45
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ445 (E1_ECO)
16:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (E1_ECO)
17:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ497 (E1_ECO)
15:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:15
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1463 (E1_ECO)
16:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
18:05
PQC
9.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (G-Siêu tiết kiệm)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (G-Siêu tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (G-Siêu tiết kiệm)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (G-Siêu tiết kiệm)
18:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:50
PQC
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (G-Siêu tiết kiệm)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (E-Siêu tiết kiệm)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (E-Siêu tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (E-Siêu tiết kiệm)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (E-Siêu tiết kiệm)
18:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:50
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (ECONOMYSAVER)
14:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:10
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (ECONOMYSAVER)
13:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (A1_DLX)
10:45
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:50
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (A1_DLX)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (A1_DLX)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (A1_DLX)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (A1_DLX)
05:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
07:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ445 (A1_DLX)
16:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (A1_DLX)
17:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ497 (A1_DLX)
15:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1463 (A1_DLX)
16:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
18:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (B_Eco)
09:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:55
PQC
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:20
PQC
1.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (B_Deluxe)
09:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:55
PQC
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (K-P/thông tiết kiệm)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (K-P/thông tiết kiệm)
13:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:20
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (K-P/thông tiết kiệm)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (K-P/thông tiết kiệm)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (K-P/thông tiết kiệm)
18:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:50
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (H-P/thông tiết kiệm)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:20
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:50
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (BUSINESSSMART)
13:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (BUSINESSSMART)
14:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:10
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (V_SBoss)
10:45
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:50
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (V_SBoss)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (V_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (V_SBoss)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (V_SBoss)
05:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
07:45
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ445 (V_SBoss)
16:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (V_SBoss)
17:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ497 (V_SBoss)
15:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:15
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1463 (V_SBoss)
16:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
18:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
09:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
13:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:20
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (I-Phổ thông)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (I-Phổ thông)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (I-Phổ thông)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (I-Phổ thông)
18:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:50
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (I-Phổ thông)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:20
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:35
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (C-Th/gia linh hoạt)
18:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:50
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7301 (J-Th/gia linh hoạt)
09:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:50
PQC
5.299.000 ₫
+10 điểm