61 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
744.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
744.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
744.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (J_Eco)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (I_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
BL
BL741 (Starter)
08:15
HAN
5h25p
1 điểm dừng
13:40
PQC
1.174.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (H_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (H_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
1.189.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-BL327 (Starter Base)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.285.000 ₫
+10 điểm
BL
BL257 (Starter)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
1.330.000 ₫
+10 điểm
BL
BL255 (Starter)
13:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
15:30
PQC
1.330.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (K_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL321 (Starter Base)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
1.375.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765 (Starter)
13:45
HAN
5h50p
1 điểm dừng
19:35
PQC
1.415.000 ₫
+10 điểm
BL
BL769 (Starter)
10:50
HAN
6h30p
1 điểm dừng
17:20
PQC
1.415.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (L_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (K-P/thông tiết kiệm)
13:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:10
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Q_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
2.459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (H-P/thông tiết kiệm)
10:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:10
PQC
2.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (R_Eco)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
2.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (S-P/thông linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (S-P/thông linh hoạt)
10:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:10
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7245 (S-P/thông linh hoạt)
13:35
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (S-P/thông linh hoạt)
13:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:10
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (T_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.370.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (I-Phổ thông)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (I-Phổ thông)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (I-Phổ thông)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (I-Phổ thông)
10:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:10
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7245 (I-Phổ thông)
13:35
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (I-Phổ thông)
13:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:10
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:10
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7245 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:10
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm