44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ915 (J_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (P-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
933.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (L-P/thông tiết kiệm)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
2.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
2.565.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
3.269.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
5.012.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (I-Phổ thông)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
7.005.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
10.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
10.508.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
11.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm