46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VN
VN661 (P-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
234.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
234.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (U_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (E-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
1.003.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
1.003.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
1.982.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
1.982.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
12h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
11h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
10h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
9h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
12h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
11h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
10h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
9h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
12h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
11h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
10h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
9h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.497.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (I-Phổ thông)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
6.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
6.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
9.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
9.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
12h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
11h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
10h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
9h15p
1 điểm dừng
19:15
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
10.723.000 ₫
+10 điểm