44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/06/2020 (17/4 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
VN
VN 661 (P-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
933.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
933.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (H_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
1.020.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL775-3K552 (Starter Base)
16:10
HAN
8h30p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL111 (Starter Base)
22:45
HAN
11h25p
1 điểm dừng
10:10
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL773-3K552 (Starter Base)
15:50
HAN
8h50p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.712.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-3K552 (Starter Base)
12:05
HAN
12h35p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.712.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-3K558 (Starter Base)
08:15
HAN
10h15p
1 điểm dừng
18:30
SIN
2.072.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
2.564.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
2.564.000 ₫
+10 điểm
BL
BL160-3K698 (Starter Base)
09:35
HAN
9h05p
1 điểm dừng
18:40
SIN
2.643.508 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 263 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (L-P/thông tiết kiệm)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
5.011.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
5.011.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
10.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
10.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
11.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
11.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 263 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm