51 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/06/2020 (5/5 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
VJ
VJ915 (I_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
933.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL773-3K552 (Starter Base)
15:50
HAN
8h50p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL775-3K552 (Starter Base)
16:10
HAN
8h30p
1 điểm dừng
00:40
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-3K558 (Starter Base)
08:15
HAN
10h15p
1 điểm dừng
18:30
SIN
1.712.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL111 (Starter Base)
22:45
HAN
11h25p
1 điểm dừng
10:10
SIN
1.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
2.565.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
2.565.000 ₫
+10 điểm
BL
BL647-3K542 (Starter Base)
16:00
HAN
9h00p
1 điểm dừng
01:00
SIN
2.608.700 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 263 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.007.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
BL
BL160-3K698 (Starter Base)
09:35
HAN
9h05p
1 điểm dừng
18:40
SIN
4.741.064 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
5.012.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
5.012.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
10.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
10.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 661 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
11.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 663 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
4h20p
Bay thẳng
14:50
SIN
11.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 263 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 277 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 279 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm