47 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ915 (A_Promo)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (Z_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
125.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (G-Phổ thông)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
424.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (P-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
934.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
1.059.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
1.401.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
1.654.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
1.654.000 ₫
+10 điểm
VN
VN287 (E-Siêu tiết kiệm)
21:30
HAN
21h45p
1 điểm dừng
19:15
SIN
1.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
2.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
2.612.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
2.612.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.612.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.612.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (E-Siêu tiết kiệm)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.612.000 ₫
+10 điểm
VN
VN287 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:30
HAN
21h45p
1 điểm dừng
19:15
SIN
2.636.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
2.795.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
2.795.000 ₫
+10 điểm
VN
VN287 (B-P/thông tiêu chuẩn)
21:30
HAN
21h45p
1 điểm dừng
19:15
SIN
2.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
3.295.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.011.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.011.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.011.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.011.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.011.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.197.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.197.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.197.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.197.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.197.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
5.021.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (I-Phổ thông)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
7.059.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
10.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
10.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
10.481.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
10.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN287 (J-Th/gia linh hoạt)
21:30
HAN
21h45p
1 điểm dừng
19:15
SIN
10.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
11.442.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.824.000 ₫
+10 điểm