39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Hà Nội
Singapore
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ915 (A_Promo)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (Z_Eco)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
125.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (P-Siêu tiết kiệm)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
463.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (T-P/thông tiết kiệm)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
813.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (P-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
1.069.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
1.395.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
2.557.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
3.282.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (L-P/thông tiết kiệm)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
4.998.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ915 (V_SBoss)
09:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
13:55
SIN
5.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (I-Phổ thông)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
7.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
9.996.000 ₫
+10 điểm
VN
VN663 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HAN
4h30p
Bay thẳng
14:50
SIN
10.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN661 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
4h20p
Bay thẳng
11:55
SIN
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
10h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
9h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
8h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
7h25p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN263 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
18h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN269 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
17h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN277 (J-Th/gia linh hoạt)
19:30
HAN
16h40p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN279 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
16h10p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm