13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/07/2020 (20/5 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
VJ
VJ449 (L_Eco)
11:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:15
TBB
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:15
TBB
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (H-P/thông tiết kiệm)
07:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:05
TBB
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:05
TBB
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:15
TBB
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:10
TBB
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:15
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:05
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:15
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:10
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:15
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:10
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm