22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
VN
VN7651 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
TBB
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
TBB
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (I_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
799.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
824.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
824.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
1.109.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.415.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.515.000 ₫
+10 điểm
BL
BL749 (Starter)
09:30
HAN
5h35p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.985.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
1.999.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL434 (Starter Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
2.075.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
TBB
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
TBB
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:15
TBB
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm