24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VN
VN1651 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (P-Siêu tiết kiệm)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (E-Siêu tiết kiệm)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (Z_Eco)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
809.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.045.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.085.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.185.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.245.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
11:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:55
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (I-Phổ thông)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:35
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:55
TBB
3.809.000 ₫
+10 điểm