16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/07/2020 (2/6 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
VJ
VJ447 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (L_Eco)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:40
TBB
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:00
TBB
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
06:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:40
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (S-P/thông linh hoạt)
13:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:00
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (V_SBoss)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (I-Phổ thông)
06:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:40
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (I-Phổ thông)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (I-Phổ thông)
13:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:00
TBB
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
HAN
1h55p
Bay thẳng
08:40
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:00
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm