25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Hà Nội
Tuy Hòa
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ447 (J_Eco)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (B_Eco)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter-Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
945.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:00
TBB
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
1.129.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL434 (Starter Base)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL434 (Starter Base)
06:00
HAN
9h05p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.805.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757-BL434 (Starter Base)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
1.805.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (S-P/thông linh hoạt)
07:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:00
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ449 (V_SBoss)
12:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
13:40
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (V_SBoss)
14:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:10
TBB
3.000.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
6h50p
1 điểm dừng
15:05
TBB
3.505.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter)
09:10
HAN
5h55p
1 điểm dừng
15:05
TBB
3.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:00
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1651 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
HAN
1h55p
Bay thẳng
09:00
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1653 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:55
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7651 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:05
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7655 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
10:50
TBB
3.829.000 ₫
+10 điểm