25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ469 (A_Promo)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (W_Eco)
08:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (W_Eco)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (B_Eco)
14:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:40
VCA
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:15
VCA
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (L-P/thông tiết kiệm)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:55
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:15
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
14:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (I-Phổ thông)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:55
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm