50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
QH
QH1431 (Bamboo Eco)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (A_Promo)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (A_Promo)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (A_Promo)
13:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:00
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (A_Promo)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (G-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (G-Siêu tiết kiệm)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Eco)
13:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:00
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ473 (W_Eco)
14:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:40
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (T-P/thông tiết kiệm)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (S-P/thông linh hoạt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
13:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ473 (V_SBoss)
14:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (I-Phổ thông)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (I-Phổ thông)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm