16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/10/2021 (13/9 âm lịch)
Hà Nội
Vinh
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
chủ nhật, 17/10
thứ hai, 18/10
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
VN
VN1715 (A-Siêu tiết kiệm)
06:25
HAN
55p
Bay thẳng
07:20
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (A-Siêu tiết kiệm)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (P-Siêu tiết kiệm)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1715 (E-Siêu tiết kiệm)
06:25
HAN
55p
Bay thẳng
07:20
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (E-Siêu tiết kiệm)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1715 (K-P/thông tiết kiệm)
06:25
HAN
55p
Bay thẳng
07:20
VII
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1715 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
HAN
55p
Bay thẳng
07:20
VII
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1715 (I-Phổ thông)
06:25
HAN
55p
Bay thẳng
07:20
VII
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (I-Phổ thông)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1715 (C-Th/gia linh hoạt)
06:25
HAN
55p
Bay thẳng
07:20
VII
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
2.199.000 ₫
+10 điểm