8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VN
VN 1581 (P-Siêu tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (U_Eco)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (I-Phổ thông)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.809.000 ₫
+10 điểm