30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VN
VN7671 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7677 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (U_Eco)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Plus)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7677 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ725 (I_Eco)
13:05
HPH
1h15p
Bay thẳng
14:20
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (H_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1675 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:50
DAD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1675 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7677 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (I-Phổ thông)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7677 (I-Phổ thông)
18:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1675 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:30
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ725 (Y_SBoss)
13:05
HPH
1h15p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Business)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1675 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7677 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm