24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VJ
VJ721 (E_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Promo)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (A-Siêu tiết kiệm)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (A-Siêu tiết kiệm)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (E-Siêu tiết kiệm)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (I-Phổ thông)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm