24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VN
VN 1671 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (W_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (T-P/thông tiết kiệm)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (B_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (I-Phổ thông)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm