6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ721 (A_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (A)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (U_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm