16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VN
VN1671 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (H_Eco)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (S-P/thông linh hoạt)
12:50
HPH
1h10p
Bay thẳng
14:00
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (S_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
1.679.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (I-Phổ thông)
12:50
HPH
1h10p
Bay thẳng
14:00
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
HPH
1h10p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm