34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VN
VN1671 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (L_Eco)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Q_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
1.414.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (G-Phổ thông)
06:00
HPH
6h50p
1 điểm dừng
12:50
DAD
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (G-Phổ thông)
11:10
HPH
7h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (G-Phổ thông)
13:10
HPH
5h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (G-Phổ thông)
08:45
HPH
5h05p
1 điểm dừng
13:50
DAD
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
HPH
5h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
1.998.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
7h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
2.398.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HPH
6h50p
1 điểm dừng
12:50
DAD
2.798.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
7h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
2.798.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
5h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
2.798.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
5h05p
1 điểm dừng
13:50
DAD
2.798.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HPH
6h50p
1 điểm dừng
12:50
DAD
4.698.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
7h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
4.698.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
5h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
4.698.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
5h05p
1 điểm dừng
13:50
DAD
4.698.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
HPH
6h50p
1 điểm dừng
12:50
DAD
6.298.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
7h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
6.298.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
HPH
5h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
6.298.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
5h05p
1 điểm dừng
13:50
DAD
6.298.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HPH
6h50p
1 điểm dừng
12:50
DAD
6.998.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
7h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
6.998.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
5h10p
1 điểm dừng
18:20
DAD
6.998.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
5h05p
1 điểm dừng
13:50
DAD
6.998.000 ₫
+10 điểm