24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ926 (B_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.067.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
11.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (J-Th/gia linh hoạt)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.063.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (J-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.341.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.341.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.341.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.341.000 ₫
+10 điểm