23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ926 (J_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
15h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.111.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.111.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
HPH
15h55p
2 điểm dừng
05:50
ICN
8.903.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
HPH
15h55p
2 điểm dừng
05:50
ICN
10.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
15h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
11.630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
11.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (J-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
HPH
15h55p
2 điểm dừng
05:50
ICN
17.293.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
HPH
15h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
19.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
15h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
22.630.000 ₫
+10 điểm