28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ926 (E_Promo)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (Z_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:45
HPH
16h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.806.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
11h30p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
13h55p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HPH
16h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
HPH
16h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.458.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
11h30p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
13h55p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
13h30p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HPH
16h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
13h30p
1 điểm dừng
22:40
ICN
10.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (J-Th/gia linh hoạt)
13:45
HPH
16h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
11h30p
1 điểm dừng
22:40
ICN
14.892.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
13h55p
1 điểm dừng
22:40
ICN
14.892.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
HPH
16h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
14.892.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (J-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
11h30p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
13h55p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
HPH
16h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.388.000 ₫
+10 điểm