23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ926 (B_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.034.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
15h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
5.549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
5.549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
5.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
5.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.062.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
6.575.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
6.995.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
7.718.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
15h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.236.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
12.241.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (J-Th/gia linh hoạt)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.241.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
13.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (J-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
13.407.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
13.407.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
15h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
18.862.000 ₫
+10 điểm