23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ926 (Z_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HPH
15h50p
2 điểm dừng
05:50
ICN
6.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HPH
12h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:50
HPH
20h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
HPH
14h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:50
HPH
21h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HPH
12h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.273.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
HPH
20h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.273.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HPH
14h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.273.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
21h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.273.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.111.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HPH
15h50p
2 điểm dừng
05:50
ICN
9.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
11.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
HPH
12h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (J-Th/gia linh hoạt)
09:50
HPH
20h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (J-Th/gia linh hoạt)
15:50
HPH
14h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
21h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (I-Phổ thông)
18:00
HPH
12h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.361.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (I-Phổ thông)
09:50
HPH
20h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.361.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (I-Phổ thông)
15:50
HPH
14h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.361.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (I-Phổ thông)
08:50
HPH
21h50p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.361.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HPH
15h50p
2 điểm dừng
05:50
ICN
17.877.000 ₫
+10 điểm