22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/07/2020 (2/6 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
VJ
VJ926 (B_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.228.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.228.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.228.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.461.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.904.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.904.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.904.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.114.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
9.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
11.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
14.106.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (J-Th/gia linh hoạt)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (J-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.088.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.088.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.088.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.396.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.396.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.396.000 ₫
+10 điểm