31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ926 (J_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.477.200 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.477.200 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.582.200 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.899.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.899.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
5.424.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
5.424.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
5.424.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
5.424.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
12h15p
1 điểm dừng
21:25
ICN
8.479.800 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HPH
15h25p
1 điểm dừng
21:25
ICN
8.479.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (J_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HPH
15h25p
1 điểm dừng
21:25
ICN
11.184.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
12h15p
1 điểm dừng
21:25
ICN
11.289.600 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
11.382.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (J-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (J-Th/gia linh hoạt)
13:55
HPH
16h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
HPH
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.648.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
19h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.648.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.648.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.648.300 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HPH
15h25p
1 điểm dừng
21:25
ICN
22.224.300 ₫
+10 điểm