22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Hải Phòng
Seoul
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ926 (Z_Eco)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.458.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
HPH
17h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.111.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.111.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ926 (V_SBoss)
23:30
HPH
17h15p
Bay thẳng
06:15
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
9.695.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HPH
17h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
11.630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
19h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
11.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HPH
23h35p
2 điểm dừng
16:35
ICN
14.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (J-Th/gia linh hoạt)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:55
HPH
14h45p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.102.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
HPH
17h30p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:45
HPH
21h55p
1 điểm dừng
06:40
ICN
18.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:10
HPH
17h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
19.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HPH
17h20p
2 điểm dừng
04:30
ICN
22.630.000 ₫
+10 điểm