93 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 15/07/2020 (25/5 âm lịch)
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
VJ
VJ271 (A_Promo)
14:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (A_Promo)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (A_Promo)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (A_Promo)
17:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (A_Promo)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (A_Promo)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (A_Promo)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (A_Promo)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (A_Promo)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (G-Siêu tiết kiệm)
12:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:05
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (G-Siêu tiết kiệm)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (G-Siêu tiết kiệm)
09:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (G-Siêu tiết kiệm)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Eco)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Eco)
15:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (P-Siêu tiết kiệm)
06:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
09:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (P-Siêu tiết kiệm)
13:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (P-Siêu tiết kiệm)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (P-Siêu tiết kiệm)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (P-Siêu tiết kiệm)
18:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (E-Siêu tiết kiệm)
06:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
09:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (E-Siêu tiết kiệm)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4817 (E-Siêu tiết kiệm)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (E-Siêu tiết kiệm)
12:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (E-Siêu tiết kiệm)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (E-Siêu tiết kiệm)
09:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (Z_Eco)
14:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (Z_Eco)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (Z_Eco)
17:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (Z_Eco)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Z_Eco)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (Z_Eco)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (Z_Eco)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (W_Eco)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL585 (Starter)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Plus)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Plus)
15:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
09:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4817 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (S-P/thông linh hoạt)
12:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (S-P/thông linh hoạt)
09:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (Y_SBoss)
14:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (Y_SBoss)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (Y_SBoss)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Y_SBoss)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (Y_SBoss)
17:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (Y_SBoss)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Y_SBoss)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Y_SBoss)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (Y_SBoss)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (Y_SBoss)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (I-Phổ thông)
06:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
09:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (I-Phổ thông)
13:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (I-Phổ thông)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (I-Phổ thông)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (I-Phổ thông)
18:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (I-Phổ thông)
12:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (I-Phổ thông)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (I-Phổ thông)
09:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (I-Phổ thông)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Business)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Business)
15:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1181 (C-Th/gia linh hoạt)
06:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
09:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1183 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1185 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1187 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1189 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm