64 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ281 (A_Promo)
18:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
20:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (A_Promo)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (A_Promo)
08:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (Z_Eco)
18:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
20:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (Z_Eco)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (Z_Eco)
08:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (Z_Eco)
19:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Z_Eco)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (Z_Eco)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (Z_Eco)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Eco)
12:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
14:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Eco)
16:05
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:40
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (E-Siêu tiết kiệm)
17:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:40
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
23:15
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
HPH
2h15p
Bay thẳng
08:45
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
13:20
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Plus)
12:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
14:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Plus)
16:05
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (T-P/thông tiết kiệm)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (T-P/thông tiết kiệm)
13:25
HPH
2h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
HPH
2h15p
Bay thẳng
08:45
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
13:20
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HPH
2h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (M_Eco)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HPH
2h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
HPH
2h15p
Bay thẳng
08:45
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
13:20
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (V_SBoss)
14:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (V_SBoss)
18:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
20:10
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (V_SBoss)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (V_SBoss)
08:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:10
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (V_SBoss)
12:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:10
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (V_SBoss)
19:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:10
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (V_SBoss)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (V_SBoss)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (V_SBoss)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (V_SBoss)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Business)
12:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
14:05
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Business)
16:05
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HPH
2h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:40
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
HPH
2h15p
Bay thẳng
08:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
13:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (J-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (J-Th/gia linh hoạt)
16:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:40
SGN
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
23:15
SGN
4.229.000 ₫
+10 điểm