66 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ287 (E_Promo)
21:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7183 (A-Siêu tiết kiệm)
21:45
HPH
2h14p
Bay thẳng
23:59
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (A_Eco)
20:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (A_Eco)
21:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (A_Eco)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (A_Promo)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Eco)
20:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
22:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1547 (Bamboo Eco)
17:45
HPH
2h10p
Bay thẳng
19:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (P-Siêu tiết kiệm)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (P-Siêu tiết kiệm)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (P-Siêu tiết kiệm)
16:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (E-Siêu tiết kiệm)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (Z_Eco)
15:05
HPH
2h00p
Bay thẳng
17:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (Z_Eco)
09:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
11:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
21:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7183 (E-Siêu tiết kiệm)
21:45
HPH
2h14p
Bay thẳng
23:59
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:05
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (E-Siêu tiết kiệm)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Plus)
20:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
22:25
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1547 (Bamboo Plus)
17:45
HPH
2h10p
Bay thẳng
19:55
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (A_Deluxe)
20:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (A_Deluxe)
21:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (A_Deluxe)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (J_Eco)
15:30
HPH
1h55p
Bay thẳng
17:25
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (Z_Deluxe)
15:05
HPH
2h00p
Bay thẳng
17:05
SGN
989.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (Z_Deluxe)
09:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
11:50
SGN
989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7183 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
HPH
2h14p
Bay thẳng
23:59
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (S-P/thông linh hoạt)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (S-P/thông linh hoạt)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7183 (S-P/thông linh hoạt)
21:45
HPH
2h14p
Bay thẳng
23:59
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (S-P/thông linh hoạt)
16:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:10
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
21:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (V_SBoss)
15:05
HPH
2h00p
Bay thẳng
17:05
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (V_SBoss)
20:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (V_SBoss)
21:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (V_SBoss)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (V_SBoss)
09:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
11:50
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Y_SBoss)
15:30
HPH
1h55p
Bay thẳng
17:25
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (I-Phổ thông)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7185 (I-Phổ thông)
09:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:50
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (I-Phổ thông)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (I-Phổ thông)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:10
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
3.509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Business)
20:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
22:25
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (C-Th/gia linh hoạt)
19:10
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7189 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
19:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7185 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:50
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7183 (J-Th/gia linh hoạt)
21:45
HPH
2h14p
Bay thẳng
23:59
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm