30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VJ283 (A_Promo)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (A_Promo)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (Z_Eco)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (Z_Eco)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (E-Siêu tiết kiệm)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (J_Eco)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (J_Eco)
15:30
HPH
1h55p
Bay thẳng
17:25
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (L_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (H-P/thông tiết kiệm)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (S_Eco)
08:25
HPH
1h55p
Bay thẳng
10:20
SGN
2.575.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (V_SBoss)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (V_SBoss)
08:25
HPH
1h55p
Bay thẳng
10:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (V_SBoss)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (Y_SBoss)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (Y_SBoss)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Y_SBoss)
15:30
HPH
1h55p
Bay thẳng
17:25
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (I-Phổ thông)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:30
HPH
2h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Business)
15:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
HPH
2h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (J-Th/gia linh hoạt)
18:10
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:25
SGN
4.229.000 ₫
+10 điểm