48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ287 (Z_Eco)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (Z_Eco)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (Z_Eco)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (U_Eco)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (L_Eco)
22:20
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:20
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (M_Eco)
17:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (M_Eco)
14:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (M_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (M_Eco)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Plus)
20:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (L-P/thông tiết kiệm)
16:40
HPH
1h55p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (L-P/thông tiết kiệm)
18:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (R_Eco)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (H-P/thông tiết kiệm)
10:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:40
SGN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (H-P/thông tiết kiệm)
15:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (S-P/thông linh hoạt)
16:40
HPH
1h55p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:40
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (V_SBoss)
22:20
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (V_SBoss)
17:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (V_SBoss)
14:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:30
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (V_SBoss)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (V_SBoss)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (V_SBoss)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (V_SBoss)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (V_SBoss)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (V_SBoss)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (V_SBoss)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (I-Phổ thông)
10:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:40
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (I-Phổ thông)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Business)
20:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
17:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:40
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
HPH
1h55p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm