19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ566 (E_Promo)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (Z_Eco)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (W_Eco)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1548 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1546 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:00
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (L-P/thông tiết kiệm)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1546 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1548 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (V_SBoss)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1546 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1548 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1546 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HUI
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1548 (C-Th/gia linh hoạt)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm