59 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ317 (E_Eco)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (E1_Eco)
21:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:15
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (E1_Eco)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (E1_Eco)
14:55
HUI
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (E1_Eco)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (E1_Eco)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (E1_Eco)
23:50
HUI
22h35p
Bay thẳng
01:15
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (A-Siêu tiết kiệm)
21:10
HUI
1h45p
Bay thẳng
22:55
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (P-Siêu tiết kiệm)
13:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (P-Siêu tiết kiệm)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (P-Siêu tiết kiệm)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (E-Siêu tiết kiệm)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
HUI
1h45p
Bay thẳng
22:55
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (B_Eco)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (A_Deluxe)
21:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:15
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (A_Deluxe)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (A_Deluxe)
14:55
HUI
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (A_Deluxe)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (A_Deluxe)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (A_Deluxe)
23:50
HUI
22h35p
Bay thẳng
01:15
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Deluxe)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (B_Deluxe)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (K-P/thông tiết kiệm)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (K-P/thông tiết kiệm)
21:10
HUI
1h45p
Bay thẳng
22:55
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (K-P/thông tiết kiệm)
13:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (K-P/thông tiết kiệm)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (K-P/thông tiết kiệm)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h45p
Bay thẳng
22:55
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
21:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h15p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
12:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:50
HUI
22h35p
Bay thẳng
01:15
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (I-Phổ thông)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
21:10
HUI
1h45p
Bay thẳng
22:55
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h45p
Bay thẳng
22:55
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm