84 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ315 (E_Promo)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (E_Promo)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (E_Promo)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (E_Promo)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (E_Promo)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (E_Promo)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (A_Promo)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (A_Promo)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Promo)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (P-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (P-Siêu tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (P-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (P-Siêu tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Z_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (A-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (A-Siêu tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (A-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (A-Siêu tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (A-Siêu tiết kiệm)
10:10
HUI
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
270.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
HUI
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
HUI
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (S-P/thông linh hoạt)
10:10
HUI
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (V_SBoss)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (V_SBoss)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (V_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (V_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (V_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (V_SBoss)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (I-Phổ thông)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:10
HUI
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
HUI
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm