31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 21/06/2020 (1/5 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
VN
VN1371 (P)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (A_Promo)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (A_Promo)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (A_Promo)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (A_Promo)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (A_Promo)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (A_Promo)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (A_Promo)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (A_Promo)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Z_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (A)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (A)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (A)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
470.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (V_SBoss)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (V_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (V_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (V_SBoss)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (V_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (V_SBoss)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm