71 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/06/2020 (6/5 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
VN
VN1371 (P-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (P-Siêu tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (P-Siêu tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (A_Promo)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (A_Promo)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (A_Promo)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (A_Promo)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (A_Promo)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (A_Promo)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (A_Promo)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (A_Promo)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (G-Siêu tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Z_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (A-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
370.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 503 (Starter-Base)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
370.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (T-P/thông tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (L-P/thông tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (K-P/thông tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Z_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (I-Phổ thông)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm