61 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ305 (A_Promo)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (A_Promo)
17:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:15
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (A_Promo)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (A_Promo)
14:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (A_Promo)
22:40
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:05
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Z_Eco)
17:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Z_Eco)
22:40
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (A-Siêu tiết kiệm)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (A-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (A-Siêu tiết kiệm)
11:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:35
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (E-Siêu tiết kiệm)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (U_Eco)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (U_Eco)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (U_Eco)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (T-P/thông tiết kiệm)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (T-P/thông tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (T-P/thông tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Y_SBoss)
22:40
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (I-Phổ thông)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (I-Phổ thông)
11:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (I-Phổ thông)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm