48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VJ
VJ313 (U_Eco)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (J_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (J_Eco)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (J_Eco)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (I_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (I_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (I_Eco)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Plus)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (H_Eco)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (L-P/thông tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (T_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
19:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Y_SBoss)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Business)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm