46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ303 (U_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (U_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (T-P/thông tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (T-P/thông tiết kiệm)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
420.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 503 (Starter-Base)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (J_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (J_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (J_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (J_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (I_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (I_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
BL
BL501 (Starter)
15:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:45
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm