34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 18/08/2020 (29/6 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
VJ
VJ315 (E_Promo)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (E_Promo)
05:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
07:20
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (E_Promo)
11:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (A_Promo)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (A_Promo)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (A_Promo)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (A_Promo)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (A_Promo)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Promo)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (G_promo)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (G_promo)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (G_promo)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Z_Eco)
05:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
07:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Z_Eco)
11:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (U_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (T)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
05:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
07:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
11:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm