24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VJ
VJ301 (E_Promo)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (E_Promo)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (E_Promo)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (E_Promo)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (E_Promo)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (E_Promo)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (E_Promo)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL503 (Starter)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (U_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (U_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Z_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm