40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ315 (A_Promo)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Promo)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (J_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (J_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (J_Eco)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (J_Eco)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (I_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (B_Eco)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (L-P/thông tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (L-P/thông tiết kiệm)
08:20
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (K-P/thông tiết kiệm)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (K-P/thông tiết kiệm)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (K-P/thông tiết kiệm)
12:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (R_Eco)
12:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
12:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
20:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Y_SBoss)
22:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
18:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
13:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:55
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm