72 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VJ
VJ317 (E1_Eco)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (E1_Eco)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (A_Deluxe)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (A_Deluxe)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (L-P/thông tiết kiệm)
11:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (L-P/thông tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (L-P/thông tiết kiệm)
13:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (K-P/thông tiết kiệm)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (K-P/thông tiết kiệm)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (K-P/thông tiết kiệm)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (K-P/thông tiết kiệm)
11:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (K-P/thông tiết kiệm)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (K-P/thông tiết kiệm)
13:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (R_Eco)
21:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:55
SGN
1.544.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (R_Eco)
06:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
07:40
SGN
1.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (S_Eco)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.679.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (S_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.679.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (S_Eco)
23:50
HUI
22h35p
Bay thẳng
01:15
SGN
1.679.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (R_Deluxe)
21:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:55
SGN
1.769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (R_Deluxe)
06:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
07:40
SGN
1.769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (T_Eco)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (T_Eco)
12:45
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (T_Eco)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (S_Deluxe)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (S_Deluxe)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (S_Deluxe)
23:50
HUI
22h35p
Bay thẳng
01:15
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (T_Deluxe)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (T_Deluxe)
12:45
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (T_Deluxe)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
21:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:55
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:30
HUI
1h25p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
18:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
12:45
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:50
HUI
22h35p
Bay thẳng
01:15
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
06:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
07:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:10
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ319 (Y_SBoss)
21:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
22:25
HUI
1h15p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (I-Phổ thông)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (I-Phổ thông)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (I-Phổ thông)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (I-Phổ thông)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1377 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
HUI
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
HUI
1h40p
Bay thẳng
14:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm