45 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
VJ
VJ313 (A_Promo)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (A-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (A-Siêu tiết kiệm)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (A-Siêu tiết kiệm)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (W_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (U_Eco)
18:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (U_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (U_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (J_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (J_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:00
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Q_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
1.414.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:20
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (T_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
18:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (I-Phổ thông)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (J-Th/gia linh hoạt)
18:20
HUI
1h40p
Bay thẳng
20:00
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm