71 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ317 (E_Promo)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (E_Promo)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (A_Promo)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (A_Promo)
13:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Eco)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Eco)
15:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Z_Eco)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Z_Eco)
13:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Z_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Z_Eco)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (A-Siêu tiết kiệm)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (A-Siêu tiết kiệm)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (G-Siêu tiết kiệm)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (W_Eco)
19:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (E-Siêu tiết kiệm)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (E-Siêu tiết kiệm)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (J_Eco)
17:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Plus)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (I_Eco)
09:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Z_Deluxe)
15:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:25
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (J_Deluxe)
17:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (I_Deluxe)
09:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (V_SBoss)
09:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (V_SBoss)
17:15
HUI
1h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (V_SBoss)
15:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
19:50
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
13:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
23:30
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1103 (Bamboo Business)
21:05
HUI
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (I-Phổ thông)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (I-Phổ thông)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (I-Phổ thông)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (I-Phổ thông)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7375 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HUI
1h40p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7379 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm