52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Huế
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VJ
VJ313 (A_Promo)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Z_Eco)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Z_Eco)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (W_Eco)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (W_Eco)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (W_Eco)
18:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (U_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (U_Eco)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (T-P/thông tiết kiệm)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (T-P/thông tiết kiệm)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (T-P/thông tiết kiệm)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (T-P/thông tiết kiệm)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (J_Eco)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (I_Eco)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
580.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (K_Eco)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4195 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HUI
1h30p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ307 (Y_SBoss)
17:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ309 (Y_SBoss)
14:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ311 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
10:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
11:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ305 (Y_SBoss)
18:55
HUI
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
08:35
HUI
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ313 (Y_SBoss)
12:40
HUI
1h25p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ315 (Y_SBoss)
20:00
HUI
1h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ317 (Y_SBoss)
23:05
HUI
22h35p
Bay thẳng
00:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (Y_SBoss)
14:25
HUI
1h25p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (I-Phổ thông)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (I-Phổ thông)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (I-Phổ thông)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (I-Phổ thông)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (I-Phổ thông)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1373 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HUI
1h40p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1375 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1379 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
HUI
1h40p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1371 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HUI
1h40p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7373 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
HUI
1h40p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7371 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HUI
1h25p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm