33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Seoul
Đà Nẵng
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ875 (W_Eco)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (W_Eco)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (U_Eco)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
860.000 ₫
+10 điểm
QH
QH483 (Bamboo Plus)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
1.842.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
ICN
11h05p
1 điểm dừng
21:20
DAD
4.445.760 ₫
+10 điểm
VN
VN 407 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
23:55
ICN
7h25p
1 điểm dừng
07:20
DAD
4.661.184 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:05
ICN
7h15p
1 điểm dừng
17:20
DAD
4.876.608 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
ICN
17h20p
1 điểm dừng
11:25
DAD
5.043.456 ₫
+10 điểm
VN
VN 407 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:55
ICN
7h25p
1 điểm dừng
07:20
DAD
7.201.920 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
ICN
11h05p
1 điểm dừng
21:20
DAD
7.201.920 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
ICN
17h20p
1 điểm dừng
11:25
DAD
7.201.920 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
ICN
7h15p
1 điểm dừng
17:20
DAD
7.201.920 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:10
ICN
8h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
8.395.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3417 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:40
ICN
6h40p
1 điểm dừng
17:20
DAD
8.395.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:20
ICN
12h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
8.610.624 ₫
+10 điểm
VJ
VJ875 (V_SBoss)
22:45
ICN
21h20p
Bay thẳng
01:25
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ879 (V_SBoss)
07:00
ICN
2h40p
Bay thẳng
09:40
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ881 (V_SBoss)
06:15
ICN
2h40p
Bay thẳng
08:55
DAD
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
8.826.048 ₫
+10 điểm
QH
QH483 (Bamboo Business)
23:35
ICN
2h40p
Bay thẳng
02:15
DAD
9.075.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
ICN
8h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
10.832.448 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
10.832.448 ₫
+10 điểm
VN
VN 3409 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
ICN
16h55p
1 điểm dừng
11:35
DAD
11.951.808 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
ICN
11h45p
1 điểm dừng
07:20
DAD
13.071.168 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
ICN
12h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
13.123.968 ₫
+10 điểm
VN
VN 407 (C-Th/gia linh hoạt)
23:55
ICN
7h25p
1 điểm dừng
07:20
DAD
15.523.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
ICN
11h05p
1 điểm dừng
21:20
DAD
15.523.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
ICN
17h20p
1 điểm dừng
11:25
DAD
15.523.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
ICN
7h15p
1 điểm dừng
17:20
DAD
15.523.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3409 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
ICN
16h55p
1 điểm dừng
11:35
DAD
24.653.376 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (J-Th/gia linh hoạt)
09:10
ICN
8h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
24.976.512 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (J-Th/gia linh hoạt)
19:35
ICN
11h45p
1 điểm dừng
07:20
DAD
25.517.184 ₫
+10 điểm
VN
VN 3415 (J-Th/gia linh hoạt)
08:10
ICN
9h10p
1 điểm dừng
17:20
DAD
25.517.184 ₫
+10 điểm