33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 01/07/2020 (11/5 âm lịch)
Seoul
Hải Phòng
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
VJ
VJ925 (Z_Eco)
07:15
ICN
2h50p
Bay thẳng
10:05
HPH
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 405 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
ICN
16h35p
1 điểm dừng
10:30
HPH
4.918.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
ICN
10h55p
1 điểm dừng
21:10
HPH
4.918.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 405 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
ICN
16h35p
1 điểm dừng
10:30
HPH
5.928.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:15
ICN
10h55p
1 điểm dừng
21:10
HPH
5.928.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
ICN
14h00p
2 điểm dừng
08:05
HPH
6.182.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:05
ICN
11h05p
2 điểm dừng
21:10
HPH
6.604.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 441 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:20
ICN
9h45p
2 điểm dừng
16:05
HPH
6.875.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
ICN
14h00p
2 điểm dừng
08:05
HPH
7.824.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:05
ICN
11h05p
2 điểm dừng
21:10
HPH
7.824.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 405 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
ICN
16h35p
1 điểm dừng
10:30
HPH
8.253.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
ICN
10h55p
1 điểm dừng
21:10
HPH
8.253.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ925 (V_SBoss)
07:15
ICN
2h50p
Bay thẳng
10:05
HPH
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:05
ICN
12h05p
1 điểm dừng
21:10
HPH
9.855.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 441 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
ICN
9h45p
2 điểm dừng
16:05
HPH
10.248.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3411 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:05
ICN
18h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
11.071.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
ICN
12h05p
1 điểm dừng
21:10
HPH
12.843.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3411 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
ICN
18h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
13.742.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
ICN
14h00p
2 điểm dừng
08:05
HPH
14.263.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 417 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
ICN
11h05p
2 điểm dừng
21:10
HPH
14.263.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
ICN
15h50p
1 điểm dừng
10:30
HPH
15.069.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
ICN
16h55p
1 điểm dừng
12:30
HPH
15.069.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3409 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
ICN
19h35p
2 điểm dừng
16:05
HPH
15.382.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 405 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
ICN
16h35p
1 điểm dừng
10:30
HPH
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 409 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
ICN
10h55p
1 điểm dừng
21:10
HPH
15.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 405 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:55
ICN
16h35p
1 điểm dừng
10:30
HPH
17.276.700 ₫
+10 điểm
VN
VN 441 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:20
ICN
9h45p
2 điểm dừng
16:05
HPH
19.385.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 441 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
ICN
9h45p
2 điểm dừng
16:05
HPH
19.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3401 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
ICN
15h50p
1 điểm dừng
10:30
HPH
25.825.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 3407 (J-Th/gia linh hoạt)
19:35
ICN
16h55p
1 điểm dừng
12:30
HPH
25.825.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 3403 (J-Th/gia linh hoạt)
09:05
ICN
12h05p
1 điểm dừng
21:10
HPH
25.825.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 3411 (J-Th/gia linh hoạt)
19:05
ICN
18h10p
2 điểm dừng
13:15
HPH
28.039.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3409 (J-Th/gia linh hoạt)
20:30
ICN
19h35p
2 điểm dừng
16:05
HPH
28.249.200 ₫
+10 điểm