10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VJ
VJ829 (I_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
6.734.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
8.261.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
15.879.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
8h15p
1 điểm dừng
18:45
SGN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm