5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VN
VN780 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
7.599.312 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
13.633.025 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
16.553.131 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
24.996.811 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
37.926.196 ₫
+10 điểm