22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
Narita
Hà Nội
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
VJ
VJ933 (I_Eco)
09:30
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (P-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.564.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
16h40p
1 điểm dừng
08:05
HAN
3.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
4.382.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
9h20p
1 điểm dừng
19:20
HAN
4.708.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
8h10p
1 điểm dừng
17:40
HAN
5.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
16h40p
1 điểm dừng
08:05
HAN
5.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
5.827.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
8h10p
1 điểm dừng
17:40
HAN
7.621.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
16h40p
1 điểm dừng
08:05
HAN
7.621.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
9.322.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (U-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
9.322.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
16h40p
1 điểm dừng
08:05
HAN
9.556.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
9h20p
1 điểm dừng
19:20
HAN
11.467.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
11.653.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ933 (I_Eco)
09:30
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:05
HAN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
8h10p
1 điểm dừng
17:40
HAN
12.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
16.314.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
NRT
13h00p
1 điểm dừng
08:05
HAN
17.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
16h40p
1 điểm dừng
08:05
HAN
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
NRT
13h00p
1 điểm dừng
08:05
HAN
40.388.000 ₫
+10 điểm